ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

การรับรู้ประโยชน์ รับรู้อุปสรรค รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมตนเองและพฤตกิรรมการตรวจเต้านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล 
ไฟล์แนบบทความ
 Download [360 kb]

บทคัดย่อ สมรรถนะพยาบาลสาธารณภัย ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย Disaster nursing competencies perceived by nursing students,  The Thai Red Cross College of Nursing

ไฟล์แนบบทความ
 Download [161 kb]

ผลงานด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่สำคัญของคณาจารย์ในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ 
  • งานวิจัย เรื่อง ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการของผู้สูงอายุชุมชนคลองเตย
  • การวิจัย เรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพและการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง  สาธารณภัย : บทเรียนเล่มใหญ่สู่การจัดการภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน
  • วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556
  • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  ระบบเอกสารในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  • วันที่ 20 มีนาคม 2556
  • ฯลฯ

___________________w150.jpg

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท
Assist. Prof. Dr. M.L. Somjinda  Chompunud

somjinda.c@redcross.or.th
02-256-4092-9 ต่อ 284