ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ประจำสาขาวิชา  หน้าที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงสมจินดา ชมพูนุท
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา  ชมพูนุท Assist. Prof. Dr. M.L. Somjinda  Chompunud E-mail: somjinda.c@redcross.or.th เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  02-256-4092-9 ต่อ 284 ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้สูงอายุ   การพยาบาลอนามัยชุมชน  การพยาบาลสาธารณภัย – การพยาบาลผู้ประสบภัยร...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ Assist. Prof. Dr. Kanogwan Suwanpatikorn สถานที่ทำงาน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทร. 02-2564091-8 ต่อ 282 email : kanogwan.s@stin.ac.th ตำราและคู่มือ 1. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. (2555). บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี (บรรณาธิการ). คู่มือก...
อาจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สุขุมา  ฐิติพลธำรง Dr. SUKUMA  TITHIPHONTUMRONG  E-mail: sxt56@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  02-256-4092-9 ต่อ 282  ความเชี่ยวชาญ   การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณภัย การพยาบาลผู้สูงอายุ
อาจารย์ ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ
ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฐชยา  พลาชีวะ Dr. Natchaya  Palacheewa E-mail: natchaya11@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  085-667-8484 02-256-4092-9 ต่อ 282  ความเชี่ยวชาญ   Smoking prevention Community health nursing ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ...
อาจารย์ ม.ล.อาบกนก ทองแถม
อาจารย์ ม.ล.อาบกนก  ทองแถม M.L.ARBKHANOK  TONGTHAM โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 086-3869608, 02-3161656    02-2564092-9 ต่อ 282 E-mail : arbkhanok@gmail.com ความเชี่ยวชาญ :
นางสาว ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร
นางสาว ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร Dr.Bussarin Lhimsoonthon ผลงาน 1. Bussarin Lhimsoonthon, & Sompit Yaisoon. A Study of Stress, Perceived Health Status and Stress Management Behaviors of Nursing Students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 2002, 9(3). 2. Wanpen Inkeaw, Natchaya Palacheewa & Thitipa(Bussarin) Lhimsoonthon. The Effects of Virtual-Web ...

[กลับไป]