ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงสมจินดา ชมพูนุท

somjinda.jpg

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา  ชมพูนุท

Assist. Prof. Dr. M.L. Somjinda  Chompunud

E-mail: somjinda.c@redcross.or.th

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  02-256-4092-9 ต่อ 284

ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลผู้สูงอายุ  
  • การพยาบาลอนามัยชุมชน 
  • การพยาบาลสาธารณภัย – การพยาบาลผู้ประสบภัยระยะต่างๆ
  • การทารุณกรรมผู้สูงอายุ 

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

งานวิจัย  

  • ด้านผู้สูงอายุกับการพยาบาล/การบริการ
  • ด้านผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต
  • ด้านผู้สูงอายุกับสาธารณภัย
  • ด้านการศึกษาการพยาบาลสาธารณภัย
  • ด้านการทารุณกรรมผู้สูงอายุ


[กลับไป]