ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์


ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

Assist. Prof. Dr. Kanogwan Suwanpatikorn

สถานที่ทำงาน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โทร. 02-2564091-8 ต่อ 282

email : kanogwan.s@stin.ac.th

ตำราและคู่มือ

1. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. (2555). บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ ใน ศิริพร ขัมภลิขิต และจุฬาลักษณ์ บารมี (บรรณาธิการ). คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

2. รวมพร คงกำเนิด และ กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. (2558). การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์. (สนับสนุนโดยสภาการพยาบาล เครือข่ายคนไทยไร้พุง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

งานวิจัย

1. ศิริพร ขัมภลิขิต, ยุวดี ฦๅชา, จุฬาลักษณ์ บารมี, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ วงเดือน สุวรรณคีรี, ปฤศนา ภูวนันท์, พูลสุข ศิริพูล และสุกัญญา ประจุศิลป. การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี. วารสารสภาการพยาบาล, 23, กรกฎาคม กันยายน, 2551, 85-95

2. ศิริพร ขัมภลิขิต, สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ, จุฬาลักษณ์ บารมี, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, วงเดือน สุวรรณคีรี, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, สุนีย์ ละกำปั่น, กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์, จุรีวรรณ มณีแสง และ ลิลลี่ ศิริพร. (2552) สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาการพยาบาล.

3. สมจิตร์ นคราพานิช รัตนา พึ่งเสมา และกนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 26 (1), 2555.

ความเชี่ยวชาญ  การสร้างเสริมสุขภาพ  จริยธรรมทางการพยาบาล  การพยาบาลอนามัยชุมชน

[กลับไป]