ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
อาจารย์ ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ

___.__________________.jpg

ชื่อ-สกุล อาจารย์ณัฐชยา  พลาชีวะ

Dr. Natchaya  Palacheewa

E-mail: natchaya11@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  085-667-8484

02-256-4092-9 ต่อ 282 

ความเชี่ยวชาญ  

  • Smoking prevention
  • Community health nursing

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

  • ผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อความรู้และการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกระยะพักพื้น 
  • ผลของการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายเสมือนต่อความรู้เรื่องแนวคิดทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วมวิจัย)
  • การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ตสำหรับวัยรุ่นชายไทยตอนต้น 


ตำรา

  • วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว ณัฐชยา พลาชีวะ และฐิติภา หลิมสุนทร. (2548). มโนทัศน์การพยาบาลสาธารณภัย ใน วรรณเพ็ญ อินทร์แก้วและคณะ (บรรณาธิการ) การพยาบาลสาธารณภัย (หน้า 1-28) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุภา จำกัด
  • รัตนา พึ่งเสมา และ ณัฐชยา พลาชีวะ. (2548). การให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน ใน วรรณเพ็ญ อินทร์แก้วและคณะ (บรรณาธิการ) การพยาบาลสาธารณภัย (หน้า 1-28) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุภา จำกัด

[กลับไป]